Kahlah AT

Simeon Sadran x Kharmarah

2013 black filly

Straight Egyptian

Pedigree

Kahlah AT Simeon Sadran
Kharmarah